Η επιλογή

Προκειμένου, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της First Call να οδηγηθεί στην πρόσληψη των κατάλληλων συνεργατών, ακουλουθεί μια σειρά από απαραίτητα βήματα για την ορθή διαχείριση του συνόλου των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνει σε καθημερινή βάση.

Για τη διευκόλυνση και το συντονισμό των δράσεων της, η First Call έχει σχεδιάσει προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προσλήψεων και Αξιολόγησης Προσωπικού.

Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού, τα βιογραφικά σημειώματα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, εξετάζονται ως προς την πληρότητα των προσόντων που ζητούνται και προκρίνονται για συνέντευξη επιλογής οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις καλύτερες προδιαγραφές.

Όταν οι ανάγκες μας οδηγούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας, το HR Department προχωρά σε αξιολόγηση 2ου επιπέδου των υποψηφίων συνεργατών, ακολουθώντας δομημένες συνέντευξης εργασίας.