Κωδικας Δεοντολογίας

Σε ένα μη θεσμοθετημένο περιβάλλον, ο ΕΣΕΔΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητά των εταιρειών να παρέχουν υπηρεσίες με αξιοπιστία για τον αναθέτοντα οργανισμό και με ήθος για τον τελικό πελάτη, τηρώντας πιστά το νομικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων αλλά και τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών, συνέταξε τον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο κάθε εταιρεία – μέλος οφείλει να υιοθετεί αυτούσιο και να τηρεί απαρέγκλιτα. Οι εταιρείες ελέγχονται για την τήρηση του Κώδικα ενώ εκείνες που τυχόν τον παραβιάσουν, υπόκεινται σε κυρώσεις από ειδική επιτροπή του Συνδέσμου. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Το Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενός του γνωρίζει το περιεχόμενο κάθε κανόνα του συγκεκριμένου Κώδικα. Το Μέλος φέρει απόλυτη ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις από το προσωπικό του. Το Μέλος οφείλει να τηρεί όλες τις νομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που πηγάζουν από τη σύμβαση του με τον Πελάτη – οργανισμό που αναθέτει. Αυτό συμπεριλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών μεταβίβασης και διαχείρισης Πελατών του οργανισμού που αναθέτει, τις υποχρεώσεις έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων και μεταβιβάσεων ευθυνών που απορρέουν από την εκάστοτε διμερή σύμβαση. Το Μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο θεμιτά και νόμιμα μέσα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους οφειλέτες των Πελατών- Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται. Οι εργαζόμενοι του Μέλους, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη, υποχρεούνται να κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος και τα χρηστά ήθη. Η συμπεριφορά τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, κοσμιότητα και ήθος. Συγκεκριμένα: Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν αήθεις εκφράσεις ή να ασκούν ψυχολογική πίεση έναντι του οφειλέτη. Υποχρεούνται να συμπεριφέρονται αντικειμενικά ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης του συνομιλητή τους. Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν μηχανισμούς πίεσης και επιχειρήματα, άλλα αποκλειστικά να ενημερώνουν και να προτείνουν τρόπους διακανονισμού όπως εντέλλονται από το Πελάτη – οργανισμό. Δεν δικαιούνται να επικαλούνται ανυπόστατες ιδιότητες, προκειμένου να πιέσουν τον συνομιλητή τους. Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν την Ένωση ως μέτρο πίεσης έναντι του συνομιλητή τους. Δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούνται ύβρεις και απειλές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Οι εργαζόμενοι του Μέλους, όταν διαπιστώνουν ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούν είναι ανήλικο ή άτομο με ειδικές διανοητικές ανάγκες, οφείλουν να ζητήσουν να συνομιλήσουν με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να τερματίσουν την κλήση. Το Μέλος οφείλει πάντοτε να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το Μέλος δικαιούται να καταγγείλει νομικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξυβρίσει εργαζόμενο, το Μέλος ως νομική οντότητα ή τον Πελάτη – οργανισμό. Δεν δικαιούται, όμως, καθ’ ουδένα τρόπο να ανταποδώσει. Το Μέλος οφείλει να χρησιμοποιεί εκφράσεις διαπραγμάτευσης προκειμένου να διαγνώσει εάν ο οφειλέτης εκούσια δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή όντως έχει αντικειμενική δυσκολία ανταπόκρισης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη – οργανισμό προκειμένου να εξεταστούν περιπτώσεις αιτημάτων διακανονισμών ή ρυθμίσεων. Το Μέλος οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τον οφειλέτη βάσει των στοιχείων που παρέχονται από το Πελάτη – οργανισμό και να επιδιώκει την τακτοποίηση της υποχρέωσης του οφειλέτη, σεβόμενος πλήρως την αξιοπρέπειά του.