Συμμετοχή της FirstCall S.A στο πρόγραμμα «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις».

Συμμετοχή της First Call S.A στο πρόγραμμα «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις». Το έργο «Θετικές δράσεις για την Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις» υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας, εντάσσεται στο Μέτρο 1 του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μέσα από την ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Η FIRST CALL S.A. ολοκλήρωσε τις 4 παρακάτω Ενέργειες, με τις οποίες συμμετείχε στο Έργο αυτό και που ωφέλησαν 52 εργαζόμενες. • Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας • Προγράμματα Κατάρτισης • Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης και • Πρόγραμμα Τηλέ-εργασίας Η AMACON EQI ήταν ο σύμβουλος υποστήριξης στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών και δράσεων. H FirstCall S.A. για την ισότητα ευκαιριών Με επιτυχία, και εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, εξελίσσεται, στην First Call S.A. το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1, του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γενική Γραμματεία Ισότητας) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους. Η First Call S.A. υλοποίησε δράσεις κατάρτισης και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης και τηλε-εργασίας, που θα ωφελήσουν άμεσα ή έμμεσα 52 εργαζόμενες. Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων γυναικών στην επιχείρηση, η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων και ο επιτυχής συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Η Amacon EQI είναι o σύμβουλος υποστήριξης στην υλοποίηση αυτών των δράσεων.