Διακρίσεις

Η FirstCall S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επιχειρηματική Αριστεία

Η συνολική λειτουργία της FirstCall S.A. και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της έχουν πιστοποιηθεί από το European Foundation Of Quality Management – Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την Επιχειρηματική Αριστεία σε επίπεδο EFQM Committed to Excellence. 

Η εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM επιφέρει ουσιώδη πλεονεκτήματα στη συνολική λειτουργία της FirstCall S.A.:

Διασφάλιση Ποιότητας Πιστοποίηση ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013.

Το οργανωτικό μοντέλο και η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των υπηρεσιών μας έχουν πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS & AXIA CERTγια την συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013.Το Σύστημα Ποιότητας, αποτελεί για την εταιρεία τη δέσμευση της για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το όραμα και τους στόχους της καθώς και το βασικό πλαίσιο για τον συστηματικό και ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούν όλα τα επιμέρους τμήματα της FirstCall S.A.

Δέσμευσή
Όραμα
Στόχοι

Our Team