ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ​

Η FirstCall S.A. αποδεδειγμένα εξασφαλίζει τις σχέσεις με τους πελάτες σας και θέτει υψηλούς στόχους.

Η FirstCall S.A. στοχεύει στη:

  • Μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων
  • Ελαχιστοποίηση των επισφαλειών
  • Αύξηση των ταμειακών ροών
  • Αποφυγή χρονοβόρων και πολυέξοδων δικαστικών ενεργειών
  • Διατήρηση καλών σχέσεων με το σύνολο της πελατείας

Η παλαιότητα της οφειλής, το πλήθος των πελατών καθώς επίσης και η μέση αξία της ληξιπρόθεσμης οφειλής θα καθορίσουν την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεργασίας. Η αμοιβή μας βασίζεται στη θεωρία «NO WIN, NO FEE”, η οποία πρεσβεύει ότι θα αμειφθούμε εφόσον εισπράξετε.