Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – DATA PRIVACY POLICY

1. Σκοπός

Η Εταιρεία FirstCall S.A. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών (μετά την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική παρέχεται από την Εταιρεία FirstCall S.A., με σκοπό να καθοριστούν και να γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ως άνω Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται, η νομική βάση της επεξεργασίας, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, άλλους αποδέκτες ή εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης των εν λόγω δεδομένων. Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι και να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η Εταιρεία FirstCall S.A. έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο ως συνέπεια της συνεχούς μας προσπάθειας να βελτιώνουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίος ένας ανά τακτά διαστήματα έλεγχος της παρούσας πολιτικής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

2. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Εταιρεία FirstCall S.A., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Πειραιώς 40, T.K. 18346, Μοσχάτο, Τηλέφωνο: +30 (210) 3713700, Fax: +30 (210) 3713800, Ε-Μail:info@firstcall.grκαι αποτελεί νομικό πρόσωπο που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

H εταιρεία είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα ακόλουθα δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα Υποψήφιων Υπαλλήλων.
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων μέσω των βιογραφικών τους σημειωμάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας, δεδομένα εργασιακών σχέσεων σε υποψήφιους υπαλλήλους, δεδομένα επικοινωνίας σε υποψήφιους υπαλλήλους, δεδομένα προσωπικού ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό την τήρηση αρχείου για πιθανές μελλοντικές προσλήψεις στην Εταιρεία. Τα δεδομένα συλλέγονται είτε από το ίδιο το Υποκείμενο είτε από sitesευρέσεως εργασίας / εφημερίδες / κοινωνικά δίκτυα, είτε από την Γραμματεία των ΤΕΙ και ΑΕΙ στην περίπτωση πρακτικής άσκησης του Υποκειμένου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων είναι σύννομη, καθώς υλοποιείται βάσει λήψης ρητής συγκατάθεσης τους η οποία λαμβάνεται εγγράφως ή με σαφή θετική ενέργεια (πχ με συμπλήρωση τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των ανωτέρω εταιρειών,άρθρο 6 του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται από την εταιρεία μας σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, κάποια δεδομένα (ενδεικτικά αναφέρονται : το email και το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων υπαλλήλων) ενδέχεται να διαβιβάζονται από την Εταιρεία μας σε τρίτους αποδέκτες, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά μόνο την τεχνολογική υποδομή διενέργειας συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως και μόνον εφόσον έχει προς τούτο συγκατατεθεί το υποκείμενο των δεδομένων.

Με τις ανωτέρω εταιρείες η FisrtCall S.A. συντάσσει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον ΓΚΠΔ 679/2016 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το αρχείο των υποψηφίων εργαζομένων για διάστημα ενός έτους από τη μη επιλογή του υποψηφίου, ενώ οι προμηθευτές της εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά και μόνο την τεχνολογική υποδομή διενέργειας συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως διατηρούν τα δεδομένα για διάστημα τριών μηνών.

Προσωπικά δεδομένα Υπαλλήλων.
Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων στην Εταιρεία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : ασφαλιστικά δεδομένα, δεδομένα εκπαίδευσης, οικογενειακά δεδομένα, δεδομένα εργασιακών σχέσεων σε υπαλλήλους, δεδομένα επικοινωνίας σε υπαλλήλους, δεδομένα προσωπικού ενδιαφέροντος, φορολογικά δεδομένα σε υπαλλήλους, οικονομικά δεδομένα σε υπαλλήλους, δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας.

Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το Υποκείμενο.

Η Εταιρεία συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό την σωστή διαχείριση και καταχώρηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή παρακολούθηση των θεμάτων διαχείρισης προσωπικού όπως λήξεις, ανανεώσεις συμβάσεων, ένταξη τους σε έργα της Εταιρείας κλπ.

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες. Επιπλέον δε διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, αποδέκτες ή εκτελούντες.

Τα δεδομένα του αρχείου των υπαλλήλων,(Βιογραφικά Υπαλλήλων/Συνεργατών), τηρούνται για όσο καιρό απασχολείται ο εργαζόμενος στην εταιρία και για 5 έτη μετά την διακοπή της συνεργασίας. Τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα στοιχείων εργαζομένων και τα αρχεία νομιμοποίησης πρόσληψης προσωπικού \ ωρών εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ) τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, το οποίο στην παρούσα περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 20 έτη μετά τη λύση της συνεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα εξωτερικών συνεργατών – προμηθευτών φυσικών προσώπων.
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εξωτερικών συνεργατών της που είναι φυσικά πρόσωπα,όπως ενδεικτικά αναφέρονται : δεδομένα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας ή οικίας, εταιρικό ή προσωπικό email), δεδομένα εργασιακών σχέσεων (επάγγελμα, είδος σύμβασης συνεργασίας, ημερομηνία συνεργασίας, διεύθυνση εργασίας και ΤΚ), φορολογικά δεδομένα (ΑΦΜ, ΔΟΥ), οικονομικά δεδομένα (αριθμός καταθετικού λογαριασμού, αμοιβή​), δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας.

Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το Υποκείμενο.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό τη νομική κατοχύρωση της Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας ο εξωτερικός συνεργάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες. Επιπλέον δε διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, αποδέκτες ή εκτελούντες.

Η Εταιρεία διατηρεί́ τα στοιχεία των προμηθευτών/συνεργατών της για 20 έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους οφειλέτες πελατών της Εταιρείας για τη διαχείριση αιτημάτων – παραπόνων οφειλετών – ηχογραφημένων επικοινωνιών.
Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των οφειλετών των πελατών της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας σε οφειλέτες, δεδομένα ήχου/ομιλίας που αφορούν την ανατιθεμένη οφειλή και έχουν καταγραφή από τον ανάδοχο σύμφωνα με το νόμο 3758/2009 όπως αυτός ισχύει.

Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο.Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ν.3758/2009 και ν.4038/2012.

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης της Εταιρείας και υλοποιείται βάσει λήψης συγκατάθεσης κατά την αίτηση του οφειλέτη ή βάσει λήψης ηχογραφημένης τηλεφωνικής συγκατάθεσης του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες. Ωστόσο, η διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο των οφειλετών διαβιβάζονται σε εταιρεία Courier (Εταιρεία ACS),στην περίπτωση που ο οφειλέτης συναινεί στην αποστολή των ηχογραφημένων επικοινωνιών του σε CD στην διεύθυνση που διαμένει.

Στην περίπτωση αιτημάτων – παραπόνων οφειλετών, αυτά διαβιβάζονται στον εκάστοτε πελάτη της Εταιρείας που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντα οφειλέτη.

Τα δεδομένα των αρχείων παραπόνων οφειλετών τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας και στην παρούσα περίπτωση μετά την πάροδο είκοσι ετών από την ημερομηνία παραλαβής των παραπόνων από τους οφειλέτες ή από τον πελάτη.

Τα δεδομένα των ηχογραφημένων επικοινωνιών τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας και στην παρούσα περίπτωση διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία επικοινωνίας με τον οφειλέτη, εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ν. 3758/2009.

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο για τις δραστηριότητες της ως Υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης:Toυποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει αν α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στο μέτρο που ελήφθη για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανακλήσεως.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας FirstCall S.A., μέσω e-mail DPO@firstcall.gr.

4. Η εταιρεία ως Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Η Εταιρεία FirstCall S.A. δύναται να ενεργεί και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό εταιρειών, στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι ανωτέρω εταιρείες, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθορίζουν τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών προς την Εταιρεία.

Τα είδη επεξεργασίας (όπως αποθήκευση, αρχειοθέτηση, διαγραφή, εξαγωγή) και των προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας και δεδομένα χρηματοδοτήσεων) διαφοροποιούνται βάσει σύμβασης με τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΓΚΠΔ και η ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από τον εκτελών την επεξεργασία.

Επίσης, οι εταιρείες αυτές έχουν κάθε υποχρέωση που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ (λήψη συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων όπου είναι απαραίτητο, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικαιώματά τους,κλπ).

H εταιρεία είναι Εκτελών την επεξεργασία για τα προσωπικά δεδομένα οφειλετών των πελατών της.

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο για τις δραστηριότητες της ως Εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.