ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Τι είναι η Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών?

Ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Επιτρέπεται ο δανειστής ή η εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών να καταγράφουν τις συνομιλίες μας;

Ναι. Η καταγραφή των ως άνω δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς ο ν. 4038/2012 υποχρεώνει τους δανειστές να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη ,τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα εξωτερικά στοιχεία κάθε πραγματοποιθείσας επικοινωνίας και να καταγράφουν το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη.